بارانباران، تا این لحظه 4 سال و 10 ماه و 29 روز سن دارد

بارانی از جنس من

طوطی سخنگو

بارانم فرشته مامانی سلام هی سرت رو کج میکنی نگام میکنی یه هویی خوب من تاب و توان ندارم غش میکنم از خوشحالی هی سرت رو کج میکنی لُپ بوس میکنی یه هویی خوب من اون لحظه چیکار کنم قلبم نایسته از شادی هی صدای همه حیوانات و جدیدا الاغ و مرغ و خروس رو در میاری چه کنم آخه؟ هی هر چی بهت بگیم تازگیها یاد گرفتی مثل طوطی میگیش با اشکالاتی البته چه بگم آخه؟ به ارمیا میگی ارما عمّه آلّه طالّه همه با فتحه ممد رو هم میگی دایی ممد وای عاشق این روز بودم که کلمه هارو تکرار کنی نه گفتنت چقدر محکم و رساست میگم باران دیگه نم نم نمیخوری میگی نه (کمی هم با عصبانیت) بازیها و حرکات خاصی داری با لب و لوچه همچنان عاشق ناف هستی به...
7 مرداد 1394
1